O nás

Po prevzatí obecných lesov do užívania vlastníkmi v roku 1998 a následne ich potrebného obhospodarovania, prevzala spoločnosť Forest Co. V roku 1999 odovzdané obecné lesy do užívania. Okrem zabezpečenia komplexnej starostlivosti o uvedené lesy, Forest Co. zabezpečuje pre iné subjekty v okolí Myjavy  odborný dozor na základe osvedčenia OLH. Petrebu sadbového materiálu pre lesy, ktoré má Forest Co. v užívaní, ale aj pre iné subjekty, zabezpečuje Forest Co. z vlastnej lesnej škôlky, ktorá bola zriadená v roku 2004. Naším ďalším cieľom je, zabezpečiť v prenajatých ale aj v ostatných lesoch v okolí komplexné služby v rámci ťažbových ako aj pestovných prác, vmaximálnom množstve spracovanie drevnej hmoty, ktorá sa z uvedených lesov vyťaží. Pritom však nesmieme zabúdať na ostatné funkcie, ktoré les v tomto regióne plní.